Privacy Policy

1.beheer

De webapplicatie “ ProPass” staat onder beheer van het Sociaal Fonds voor de Werklieden van de Ondernemingen der Openbare en Speciale Autobusdiensten en Autocardiensten (hierna genoemd “ Sociaal Fonds Bus & Car”).

De maatschappelijke zetel is gevestigd in 1130 Brussel, Metrologielaan 8.
Telefoonnummer: 02/245 07 61
e-mail: info@sociaalfonds.be
website: www.sociaalfonds.be

2. Doel van de applicatie

De applicatie “ProPass” biedt aan elke werknemer die ressorteert onder het Autonoom Paritair Subcomité 140.01 de mogelijkheid om een online digitaal paspoort aan te maken. Dit individueel paspoort geeft de werknemer een overzicht over zijn/haar professionele loopbaan en de professionele opleidingen die hij/zij volgde.

De gegevens uit alle actieve paspoorten biedt het Sociaal Fonds Bus & Car de mogelijkheid om algemene statistieken te verzamelen betreffende de in de paspoorten opgenomen gegevens. Deze algemene statistieken zal het Sociaal Fonds Bus & Car zelf of via het intern opleidingsinstituut FCBO vzw aanwenden om de sectorale arbeidsmarktpolitiek te bepalen.

3. Algemeen

Het Sociaal Fonds Bus & Car respecteert in het kader van de ProPass-applicatie de van kracht zijnde wetgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Een gebruiker kan schriftelijk ten allen tijde vragen om zich uit te schrijven van de ProPass- applicatie.

De ProPass-applicatie heeft geen enkele officiële bewijskracht, maar heeft een louter informatieve functie.

Het Beheercomité van het Sociaal Fonds Bus & Car kan een gebruiker uitsluiten van de applicatie wanneer misbruik van de applicatie door de betreffende gebruiker wordt vastgesteld.

4. Gegevens

Het Sociaal Fonds Bus & Car beschikt als Fonds voor bestaanszekerheid en als opleidingsfonds over de machtiging om op basis van de DMFA-aangiftes de (relevante) persoonsgegevens van de werknemers (ressorterend onder het Autonoom Paritair Subcomité 140.01) via de Kruispuntbank Sociale zekerheid te raadplegen in het kader van de opdrachten die aan het Sociaal Fonds Bus & Car zijn toevertrouwd.

Door zicht te registreren op de ProPass-applicatie gaat de individuele gebruiker akkoord dat zijn gegevens worden gebruikt voor statistische verwerking. Deze statistische verwerking leidt tot algemene (anonieme) resultaten die door het Sociaal Fonds Bus & Car in het kader van de hem toevertrouwde opdrachten (anoniem) kunnen gebruikt worden. De individuele gegevens zullen enkel intern door het Sociaal Fonds Bus & Car kunnen ingekeken worden. Deze gegevens zullen nooit aan derden worden verschaft, tenzij het Sociaal Fonds om gerechtelijke redenen hiertoe verplicht wordt

De individuele gebruiker gaat er tevens mee akkoord dat de applicatie bij de registratie reeds de gegevens gebruikt waarover het Sociaal Fonds Bus & Car beschikt en waarvoor het de machtiging heeft om deze te gebruiken.
Het Sociaal Fonds Bus & Car kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele foutieve gegevens op de individuele online-paspoorten.

De individuele gebruiker heeft wel ten allen tijde het recht om zijn gegevens te verbeteren indien hij/zij dit wenst of om te vragen om verbeteringen aan te brengen, en dit kosteloos.

Door zich te registreren aanvaardt de gebruiker de ganse ProPass-applicatie. Dit wil zeggen dat de gebruiker eveneens aanvaardt dat hij/zij automatisch op het door hem/haar aangegeven e-mailadres e-mailberichten ontvangt met betrekking tot de waarschuwing over bepaalde vervaldata, of andere berichten aangaande de ProPass-applicatie.

5. Overzichten

Het Sociaal Fonds Bus & Car respecteert in het kader van de ProPass-applicatie de van kracht zijnde wetgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Omdat het opvolgen van de permanente opleiding in het kader van de Europese wetgeving in het algemeen en de code 95 in het bijzonder belangrijk en nuttig is voor de individuele gebruiker, maar ook voor de werkgever waarbij de gebruiker is ingeschreven, kan een werkgever bij ProPass een overzicht opvragen van de tot dan gevolgde opleidingen en hun karakteristieken, in zoverre ze in ProPass zijn opgenomen, alsook de vervaldata van code 95, medische schifting, en bestuurderskaart Digitale Tacho. Dit overzicht laat de werknemer toe om samen met de werkgever de nodige opleidingen verder in te plannen.
De gebruiker van ProPass is zich van deze mogelijke opvraging bewust en stemt erin toe.

6. Beveiliging

Het Sociaal Fonds Bus & Car zorgt voor een goede beveiliging van de gegevens van de online individuele paspoorten.

Door de registratie verklaart de gebruiker zich akkoord met bovenstaande Privacy Policy.